Desire Peter Paul Weststrate 
Docent Lightroom Classic CC


De docenten van Grafische Cursussen werken samen in een moderne vorm zonder direc­tie, management of secre­ta­riaat. Wij vormen een 'gilde': vak­mensen die samen top­cursus­sen orga­ni­se­ren op een flexibele en efficiënte wijze. En daardoor niet te kloppen tarieven voor jou als cursist!

Désiré Peter Paul Weststrate (Middelburg, 1976) deed de oplei­ding Foto­grafie te Ede en heeft meerdere jaren in de stu­dio foto­gra­fie ge­werkt. De laat­ste 15 jaar was hij in vas­te dienst als reisfoto­graaf en digi­taal beeld­bewer­ker. Meer nog dan een goede reisfoto­­graaf, kan hij het niet laten zijn kennis te delen en trai­nin­gen te geven. In het ver­lengde van deze trai­nin­gen had hij in zijn func­tie bij de ANWB de eind­verant­woor­de­lijk­heid voor de digi­tale Work-Flow. Bel of mail Désiré Peter Paul voor meer infor­matie over de cursussen die hij geeft.

"Ik help fotografen & digitale beeld­bewerkers zich te focus­sen op hun kern­acti­vi­tei­ten. Met een cursus van mij, leer ik jouw foto­grafie-work­flow te stroom­lij­nen en opti­ma­li­seren bin­nen het programma Light­room Classic CC. Zodat jij tijd hebt om jouw eigen beeld­­stijl te ont­wik­ke­len".