Angelo Spiler 


De docenten van Grafische Cursussen werken samen in een moderne vorm zonder direc­tie, management of secre­ta­riaat. Wij vormen een 'gilde': vak­mensen die samen top­cursus­sen orga­ni­se­ren op een flexibele en efficiënte wijze. En daardoor niet te kloppen tarieven voor jou als cursist! De cursus Photoshop wordt gegeven door Angelo Spiler (Heerlen, 1963). Hij werkt sinds 1990 met Adobe-pro­gram­ma's en heeft tien jaar docent­erva­ring. Publi­ceerde inter­ac­tieve les­boeken over Pho­toshop, InDesign, Muse en Apple Key­note en blogt voor tech­site Emerce en 42biz. Heeft een brede ken­nis van opmaak- en inter­net­tech­no­logie. Bel of mail Angelo voor meer infor­ma­tie over de jaar­gang­cur­sus­sen of de spe­ci­fieke cur­sus­sen die hij geeft.

"Ik heb mij toe­gelegd op het ont­wik­ke­len van gestruc­tu­reerde, multi­me­di­ale cur­sus­sen die zowel span­nend en uiterst leer­zaam als prak­tijk­gericht zijn. Van­daar dat we probleemloos een niet-­goed-­geld-­terug-garan­tie geven voor al onze cur­sus­sen."